Privacybeleid

Bij inschrijving telefonisch of via de e-mail en door het contactformulier in te vullen gaat u akkoord met het vastleggen van uw gegevens. Lees hieronder over ons privacybeleid.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief geworden. Met onderstaande verklaring geven wij aan hieraan te voldoen.

Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. , gevestigd aan Turfspoor 169, 2165AW te Lisserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacy verklaring informeert Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens.

Contactgegevens Verloskundigen praktijk Lisserbroek
Turfspoor 169, 2165 AW Lisserbroek, +31620262667
https:www.vp-lisserbroek.nl

De dataverantwoordelijke van Verloskundigenpraktijk Lisserbroek is Jeannette de Koker- Turenhout. Zij is te bereiken via info@vp-lisserbroek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats na schriftelijke toestemming van ouders/voogd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Godsdienst
 • Burgerlijke staat

De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelende zorgverleners van Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vp-lisserbroek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor verslaglegging.
 • Om zorgkosten te kunnen declareren bij zorg verzekeraars.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om, na toestemming van u, overleg met eventuele andere behandelaars van u te hebben wanneer dit ten goede komt van de zwangerschapsbegeleiding.
 • Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Geautomatiseerde besluitvorming
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o.) tussen zit. Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Onatal (aanleggen van patiëntendossier), zorgdomein en zorgmail (beveiligde mailwisseling met / door zorgverleners), Perined Insight (Landelijke database verloskunde, anoniem verzamelen van behandelgegevens waaronder uitkomst zwangerschap, leeftijd moeder, opleidingsniveau etc.) Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van de wet WGBO.
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. bewaart cliënt gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. verkoopt / deelt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vp-lisserbroek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of u heeft een klacht, neem dan contact op met de dataverantwoordelijke via info@vp-lisserbroek.nl
Verloskundigenpraktijk Lisserbroek e.o. doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee cliënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Aanmelden

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp

  Uw vragen/bericht